Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Licenciu už má aj Arena sport 1 a Arena sport 2, za vulgarizmy v Kandidátovi dostala Joj symbolickú pokutu

Na zasadnutí dňa 29. 9. 2015 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Markíza Passion spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.;
 • udelila licencie na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Arena sport 1 a celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Arena sport 2 spoločnosti
  TV Central, s.r.o.;
 • uložila sankcie – pokutu 4 000 eur a upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi PHONOTEX, spol. s r.o. (programová služba TV8) za porušenie § 32 ods. 4 a) a b) ZVR, ku ktorým došlo odvysielaním komunikátu Televeštiareň dňa 6. 5. 2015, ktorý obsahoval neúplné, nepresné a zavádzajúce informácie o charaktere ponúkanej služby a jej účinkoch, čím došlo
  k porušeniu povinností zabezpečiť, aby vysielaný telenákup bol čestný a nezneužíval dôveru spotrebiteľov;
 • uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MAC TV s r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa 13. 3. 2015
  o 20:35 hod odvysielaním programu Kandidát, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, napriek tomu, že obsahoval vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 18 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR, ku ktorému došlo tým, že dňa 22. 7. 2015 odvysielal príspevky s názvom Tragická smrť dieťaťa
  v programe Prvé televízne noviny a Televízne noviny, ktoré svojím obsahom a spôsobom spracovania mohli zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti rodičov obete tragickej udalosti;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), v súvislosti s tým, že dňa 11. 7. 2015 o 20:31 hod odvysielal program Kuriér 3, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR, ku ktorému došlo dňa 22. 7. 2015 odvysielaním komunikátov, ktoré moholi byť upútavkami na programy Zámena manželiek, Rodinné prípady, Twilight sága: Úsvit časť 1, Škorpión, Dědičství aneb kurvahošigutntág a Enderova hra a dňa 23. 7. 2015 komunikátu, ktorý mohol byť upútavkou na program Mechanik zabijak, bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorej došlo odvysielaním upútavky na program Vykoľajená dňa 3. 8. 2015;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorej došlo odvysielaním upútavky na program Šerifovia dňa 6. 7. 2015;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rádio Prešov, s.r.o. (programová služba RÁDIO PREŠOV) v súvislosti s vysielaním dňa 24. 6. 2015, keď mohlo dôjsť k porušeniu
  34 ods. 1 ZVR tým, že po programe Dopravný servis opakovane odvysielal komunikáty, ktoré mohli naplniť definíciu reklamy, bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s jej inými zložkami, § 35 ods. 8 ZVR tým, že odvysielal komunikáty propagujúce kultúrne podujatia, ktoré mohli naplniť definíciu dlhšieho reklamného oznámenia spracovaného do podoby programu informačného charakteru bez tohto, aby vysielanie týchto komunikátov zreteľne oddelil slovným upozornením na charakter tohto vysielania a § 38 ods. 2 ZVR tým, že program Dopravný servis opakovane odvysielal tak, že sponzorský odkaz sponzora programu uviedol len na konci programu, čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti označiť sponzora programu na začiatku a na konci programu;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Humenská televízia s.r.o. (programová služba HNTV) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby zo dňa 24. 6. 2015 v čase od 18:00 do 21:00 hod;
 • uznala za neopodstatnené 7 sťažnosti resp. ich časti okrem iných aj
 • sťažnosť na vysielanie príspevkov v programe Správy RTVS informujúcich v dňoch
  až 11. 7. 2015 o festivale Bažant Pohoda, ktoré boli podľa sťažovateľa skrytou reklamou na festival a výrobcu piva (RTVS, programová služba Jednotka);
 • sťažnosť na vysielanie príspevku Pravidlá nudizmu v programe Televízne noviny dňa 19. 7. 2015, ktorým podľa sťažovateľa mohlo dôjsť k ohrozeniu sexuálnej výchovy maloletého diváka, nakoľko nebolo uvedené, že zábery v príspevku nie sú vhodné pre maloletého diváka (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., programová služba TV MARKÍZA).
Čítať viac...
Nahor