Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Pikošky

Súdna sieň aj reklamy budú stáť Joj nemalé peniaze, licenciu dostalo nové rádio (VIDEO)

Rada pre vysielanie a retransmisiu opäť zasadala, finančné sankcie udelila iba vysielateľovi MAC TV, ktorý prevádzkuje stanice Joj, Plus a Wau. Rada taktiež udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie pre New Model Radio spoločnosti Gregor Agency – G. A. Records, s.r.o. Vysielať bude môcť tiež regionálna DUBOVEC Digital TV. Prečítajte si celý výstup z ostatného zasadnutia.

Na zasadnutí dňa 23. 9. 2014 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

–      uložila sankciu – 5 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) tým, že dňa 19. 3. 2014 odvysielal v programe Šport príspevok s názvom Najrýchlejšie K. O. na svete!, zobrazujúci náhly likvidačný kop do hlavy v rámci kick-boxového zápasu, pred ktorý nezaradil slovné upozornenie „Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov“;

–      uložila sankciu – 10 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie

–      a) § 32 ods. 4 písm. a)ZVR (zabezpečenie slušnosti reklamy) v súvislosti s odvysielaním upútavky na program Súdna sieň dňa 5. 1. 2014 o cca 13:05:45 hod, 14:22:57 hod, 15:42:26 hod, 18:04:27 hod a 18:32:00 hod, pri ktorej nezabezpečil, aby bola reklama slušná;

Upútavka na Súdnu sieň, za ktorú dostala televízia pokutu

–      b) § 34 ods. 1 ZVR (oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) ku ktorému došlo dňa 23. 12. 2013 pred a po programe Šport odvysielaním komunikátu označujúceho za sponzora programu spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., dňa 23. 12. 2013 pred a po programe Panelák, ako aj pri prerušení tohto programu mediálnou komerčnou komunikáciou a pred jeho pokračovaním odvysielaním komunikátu označujúceho za sponzora programu spoločnosť Berlin – Chemie Menarini, dňa 5. 1. 2014 pred programom Šport odvysielaním komunikátu označujúceho za sponzora programu spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s.,

–          c) § 35 ods. 3ZVR (počet možných prerušení programu reklamou) v súvislosti s tým, že druhý 30-minútový časový úsek trvania programu Muž so železnou maskou dňa 5. 1. 2014 dvakrát prerušil zaradením reklamy,

–          d) § 36 ods. 2 ZVR (časový limit vysielanej reklamy v rámci jednej hodiny) v súvislosti s tým, že dňa 23. 12. 2013 v čase od 20:00:00 hod do 20:59:59 hod, dňa 23. 12. 2013 v čase od 21:00:00 hod do 21:59:59 hod a dňa 23. 12. 2013 v čase od 22:00:00 hod do 22:59:59 hod odvysielal reklamu (reklamné bloky a komunikáty napĺňajúce definíciu reklamy) v celkovom časovom rozsahu prevyšujúcom zákonom stanovených 12 minút;

–      uložila sankciu – 10 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. k) ZVR (povinnosť odvysielať oznam o porušení zákona uložený Radou ako sankciu za porušenie objektívnosti a nestrannosti) tým, že v dňoch 29. 5. 2014, 30. 5. 2014 a 31. 5. 2014 neodvysielal oznam o porušení zákona uložený Radou ako sankciu rozhodnutím Rady č. RO/001/2014 zo dňa 8. 4. 2014;

–      uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (zabezpečenie objektívnosti a nestrannosti spravodajských a politickopublicistických programov) tým, že dňa 27.3.2014 odvysielal v rámci programu Správy RTVS príspevok Boj so šmejdami, v ktorom neetické obchodné praktiky tzv. „šmejdov“ spojil s pôsobením pôžičkovej služby Quatro;

–      uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi TV Karpaty, s.r.o. (programová služba TV Karpaty) za porušenie § 16 ods. 3 písm. g) ZVR (povinnosť vo vysielaní trvalo označiť programovú službu logom) tým, že pri vysielaní televíznej programovej služby TV Karpaty dňa 26. 5. 2014 a dňa 2. 6. 2014 túto neoznačil nezameniteľným obrazovým symbolom (logom);

–      uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ, JOJ PLUS, WAU) za porušenie § 16 ods. 3 písm. m) ZVR (povinnosť viesť štatistiku o odvysielanom programe) tým, že v štatistike o odvysielanom programe za 1. štvrťrok 2014 neuviedol podiel nových diel odvysielaných v rámci programovej služby JOJ, JOJ PLUS a WAU;

–      začala správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/254 spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. c) ZVR (povinnosť poskytovať retransmisiu programovej služby len so súhlasom pôvodného vysielateľa) v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programových služieb ČT1, ČT2, ČT24, Prima family, Prima Cool, Prima Zoom, Prima Love, Nova, Nova Cinema bez súhlasu pôvodného vysielateľa;

–      začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV DOMA), vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a), b) ZVR (povinnosť zabezpečiť, aby vysielaná reklama a telenákup boli čestné a slušné a nepoškodzovali záujmy spotrebiteľov a nezneužívali dôveru spotrebiteľov), v súvislosti s tým, že dňa 18. 7. 2014 odvysielal program Veštiareň;

–      začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3ZVR (počet možných prerušení programu reklamou) v súvislosti s tým, že program Črepiny* 30. 6. 2014 prerušil zaradením reklamy dvakrát;

–      začala správne konanie voči vysielateľovi ASISTENT CONSULTING COMPANY, s.r.o. (programová služba Rádio Sever) vo veci možného porušenia § 34 ods. 1ZVR (oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s tým, že dňa 18.6.2014 odvysielal informácie o obsahu regionálneho týždenníka Žilinský večerník, ktoré mohli naplniť definíciu reklamy bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby;

–          začala správne konanie voči vysielateľovi Slov Media Group s. r. o. (programová služba SEVERKA) vo veci možného porušenia

–          a) § 16 ods. 3 písm. g) ZVR (povinnosť vo vysielaní trvalo označiť programovú službu logom) v súvislosti s tým, že dňa 16. 6. 2014 mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti trvalo označiť na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom),

–          b) § 16 ods. 3 písm. l) ZVR (povinnosť uchovávať súvislé záznamy vysielania a na vyžiadanie ich poskytnúť Rade) v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 16. 6. 2014,

–          c) § 34 ods. 1 ZVR (oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) súvislosti s tým, že dňa 16. 6. 2014 odvysielal pred a po programe Mozaika komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Slov Media Group s. r. o., pred a po programe Počasie Severka komunikát označujúci za sponzora programu subjekt Travel Channel Slovakia, a upútavku na program Právna poradňa, ktoré mohli naplniť definíciu reklamy bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby;

–      udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanierozhlasovej programovej služby New Model Radio spoločnosti Gregor Agency – G. A. Records, s.r.o.;

–      udelila licenciu na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby DUBOVEC Digital TV spoločnosti Novo dubnická dražobná, s.r.o.

Čítať viac...
Nahor