Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Towercom môže byť predaný, protimonopolný úrad to schválil

Protimonopolný úrad SR schválil predaj spoločnosti Towercom, o ktorý má záujem špecializovaný fond Macquarie European Infrastructure Fund (MEIF4). Towercom vlastní 685 vysielacích veží po celom Slovensku a prevádzkuje štyri celoplošné multiplexy. Zabezpečuje k tomu satelitný uplink pre vybrané televízie a prenájom vysielacích veží pre mobilných operátorov.

Správa Protimonopolného úradu

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor koncentrácií schválil dňa 28.08.2014 koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa MEIF 4 Luxembourg C Holdings S.à.r.l., Luxemburské veľkovojvodstvo („MEIF 4“) nad podnikateľom Towercom, a.s., Slovenská republika („Towercom“).

Nadobúdateľ kontroly, spoločnosť MEIF 4, je veľkoobchodný investičný fond a patrí do podnikateľského zoskupenia Macquarie Group Ltd.

Skupina Macquarie Group je globálnym špecialistom na finančné služby s osobitými skúsenosťami v oblasti prírodných zdrojov, komodít, energie, finančných inštitúcií, infraštruktúry a nehnuteľností. Z priestorového hľadiska pôsobí celosvetovo. Jednotlivé podnikania fungujú v rámci operačných skupín Macquarie Group. Oznamovateľ, ako ani žiadna zo spoločností patriacich do Macquarie Group, ani žiaden z investičných fondov (vrátane MEIF 4), ktoré spravuje, nemajú žiadne aktivity a žiadny obrat na trhoch v Slovenskej republike.

Z investičných fondov a ich portfóliových spoločností patriacich do Macquarie Group sú mimo územia Slovenskej republiky niektoré spoločnosti aktívne v určitých segmentoch, v ktorých je spoločnosť Towercom aktívna na Slovensku. Ide napríklad o spoločnosť České Radiokomunikace, a.s., ako poskytovateľa vysielacej a telekomunikačnej vežovej infraštruktúry v Českej republike.

Spoločnosť Towercom priamo alebo nepriamo kontroluje nasledovné spoločnosti: spoločnosť Towerhome, a.s., Slovenská republika,  ANTENA PLUS, a.s., Slovenská republika, TELECOM CORP, a.s., Slovenská republika, Towercom ČR, a.s., Česká republika (ďalej len „skupina Towercom“). Spoločnosti skupiny Towercom pôsobia na Slovensku v oblasti troch hlavných segmentov, a to vysielacie služby, služby v oblasti telekomunikačnej infraštruktúry a služby v oblasti prenosu dát.

Presnú identifikácie tovarových a priestorových relevantných trhov ponechal úrad otvorenú, nakoľko v tomto prípade nebolo identifikované žiadne horizontálne ani vertikálne prekrytie medzi aktivitami účastníkov koncentrácie v Slovenskej republike. Po vyhodnotení všetkých získaných podkladov a informácií úrad neidentifikoval obavy z narušenia hospodárskej súťaže v dôsledku predmetnej koncentrácie a koncentráciu schválil.

 

Čítať viac...
Nahor