Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Niekoľkotisícovú pokutu už schytala aj Dvojka! Pokarhané i Milujem Slovensko

Na zasadnutí dňa 5.4.2017 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

  • uložila sankciu – pokutu 14 000 eur vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programové služby WAU, JOJ) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo tým, že program Aféry dňa 22. 11. 2016 o cca 5:58 hod napriek obsahu expresívneho, vulgárneho a obscénneho vyjadrovania a scén spojených so sexuálnymi deviáciami, pre ktoré mal byť označený  ako nevhodný pre maloletých divákov do 18 rokov, dňa 22. 11. 2016 o cca 10:00 hod napriek obsahu expresívneho, vulgárneho a obscénneho vyjadrovania a sexuálnych scén, pre ktoré mal byť označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov a dňa 5. 12. 2016 o cca 9:50 hod napriek obsahu expresívneho, vulgárneho a obscénneho vyjadrovania a scén spojených so sexuálnymi deviáciami, pre ktoré mal byť označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
  • uložila sankciu – pokutu 9 000 eur vysielateľovi INTERACTIV.ME, s.r.o. (programová služba RING TV) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo tým, že dňa 15. 10. 2016 od cca 05:52 do 06:55 hod odvysielal komunikát Sexi show, označený ako nevhodný a neprístupný pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, a za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedoručil Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 14. 8. a 15. 10. 2016 v čase od 03:00 do 07:00 hod;
  • uložila sankciu – pokutu 6 000 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa 8. 10. 2016 v čase o cca 20:17 hod tým, že odvysielal program Zázrak, označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov napriek tomu, že obsahoval prejavy osôb a skupín s patologickými normami správania, vulgárne a obscénne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 18 rokov;
  • uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) za porušenie § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) v súvislosti s vysielaním programu Milujem Slovensko v dňoch 30. 9. a 7. 10. 2016, v ktorom porušil povinnosť zreteľne informovať o umiestňovaní produktov označením na začiatku programu;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Rádio Slovensko) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť
    a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním programu Rádiožurnál dňa 19. 1. 2017;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) ZVR (vysielanie audiovizuálnych diel v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam) v súvislosti s vysielaním programov NávštevníciNávštevníci 2 dňa 1. 1. 2017;
  • uznala za neopodstatnené 14 sťažnosti resp. ich časti.
Čítať viac...
Nahor