Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Najvyšší súd potvrdil prvú zo sankcií, ktorú Rada uložila Markíze za audiotextové súťaže

Najvyšší súd Slovenskej republiky potvrdil rozhodnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktorým uložila pokutu 16 000 eur spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, s.r.o. za odvysielanie komunikátov Sexy výhra dňa 11. a 20. januára 2013 Akčná výhra  dňa 30. marca a 1. mája 2013 na programovej službe DAJTO.

Vzhľadom na povahu komunikátov Rada posudzovala súťaže ako telenákup a sankciu vysielateľovi uložila za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) zákona o vysielaní a retransmisii – povinnosť zabezpečiť čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu, pretože obsahovali nejednoznačné, nepresné a nesprávne inštrukcie o spôsobe riešenia zadaných úloh. Pri dodržaní zadania príkladu, tak ako ho prezentovala moderátorka počas hry, nebolo možné dospieť k výsledku, ktorý označil vysielateľ za správny, a príklad bol fakticky neriešiteľný.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu je konečné, MARKÍZA – SLOVAKIA, s.r.o. sa voči nemu nemôže odvolať.

Rada vydala v súvislosti s vysielaním audiotextových súťaží zatiaľ päť rozhodnutí o uložení sankcie – štyroch pokút v celkovej výške 32 000 eur a jedného upozornenia na porušenie zákona; voči vysielateľom vedie niekoľko správnych konaní. Všetky pokuty boli uložené vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, s.r.o., spoločnosť sa na Najvyšší súd odvolala voči viacerým rozhodnutiam.

Zdroj: Správa RVR

Čítať viac...
Nahor