Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Rádio

V súvislosti s kvótami na slovenskú hudbu začala Rada ďalších šesť konaní, prešetrovaná aj RTVS

Na zasadnutí dňa 22.11.2016 Rada pre vysielanie a retransmisiu po druhýkrát vyhodnocovala dodržiavanie povinnosti rozhlasových vysielateľov vysielať stanovený podiel slovenských hudobných diel. Na základe zaslaných štatistík za tretí štvrťrok začala šesť správnych konaní. V troch prípadoch ide o nedodržanie podielu nových slovenských diel, v troch  vysielatelia neviedli resp. nezaslali Rade požadovanú štatistiku odosielaných programov.   

Zo zaslaných štatistík za mesiace júl, august a september 2016 vyplýva, že stanovený podiel nových slovenských hudobných diel nebol dodržaný vo vysielaní programových okruhov Rádio Piešťany (WINTER média, a.s.), RADIO PLUS (JOLIN, s.r.o.) a Rádio Regina (Rozhlas a televízia Slovensko). Štatistiku s vyhodnotením podielu slovenských hudobných diel za uvedené tri mesiace Rade nezaslali vysielatelia programových služieb RÁDIO KISS (RÁDIO KISS s.r.o.) a Šláger Rádio (Marián Dokupil – Doko Media); spoločnosť Rádio WOW s.r.o. (RADIO WOW) nedoručila štatistiku za mesiac júl. S výnimkou posledného menovaného ide o piatich vysielateľov, voči ktorým Rada už v súvislosti s kvótami na slovenskú hudbu vedie správne konania za obdobie druhého štvrťroku 2016. Za nedodržanie povinností súvisiacich s kvótami zákon ukladá sankciu vo forme pokuty v rozpätí od 99 eur do 1 659 eur.

Povinnosť viesť a zasielať Rade štatistiku o odvysielaných slovenských hudobných dielach platí od apríla tohto roku pre všetkých rozhlasových vysielateľov, okrem tých,
ktorým Rada schválila výnimku znižujúcu povinný podiel slovenských resp. nových slovenských hudobných diel na nulu. Monitorovanie dodržiavania povinnosti sa tak týka 35 rozhlasových okruhov. Výnimky Rada vysielateľom udelila do konca roka 2016.

Od januára sa má podľa zákona podiel slovenských hudobných diel vo vysielaní  zvýšiť na 25 percent času v prípade komerčných rádií a 35 percent času v prípade okruhov verejnoprávneho vysielateľa. O výnimku pre nasledujúce obdobie už Radu požiadali traja vysielatelia – Rádio ON, s.r.o. žiada pre programovú službu ALIGATOR – CLASSIC ROCK RADIO celkovú výnimku; Rozhlas a televízia Slovenska pre okruh Rádio Regina a JOLIN, s.r.o. pre RADIO PLUS žiadajú o udelenie výnimky len na nové diela.

TS RVR

Čítať viac...
Nahor