Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Trest za reportáže o úmrtí dieťaťa v rozpálenom aute známy, sťažnosti prišli na Moju mamu aj Hornú Dolnú

Na zasadnutí dňa 26. 1. 2016 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • uložila sankciu – pokutu 8 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti), ku ktorému došlo dňa 22. 7. 2015 odvysielaním príspevkov Tragická smrť dieťaťa v programoch Prvé televízne noviny a Televízne noviny, ktoré zobrazili rodičov obete tragickej udalosti žialiacich nad smrťou ich dcéry krátko po tom, ako sa dozvedeli o jej smrti, a to priamo z miesta tragickej udalosti, čím zasiahli do ich ľudskej dôstojnosti;
 • zastavila správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s tým, že dňa 22. 7. 2015 odvysielal príspevok Otec zabudol v aute dieťa! v programe Krimi
  a príspevok Dieťa zabudli v horúcom aute v programe Noviny;
 • uložila sankciu – pokutu 3 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa 6. 6. 2015 o 11:20 hod odvysielaním programu FC Venuša, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že obsahoval sexuálne scény, ktoré neboli súčasťou dejovej línie, vulgárne gestá a obscénne a expresívne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi GAAD REAL, s.r.o. (programová služba Televízia Prešov) za porušenie § 31a ods. 4 ZVR (zákaz skrytej reklamy), ku ktorému došlo dňa 4. 9. 2015 odvysielaním programu Zdravo s neprimeranými informáciami o kúpeľoch SPA APHRODITE Rajecké Teplice;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s. r. o. (programová služba JOJ) v súvislosti s vysielaním dňa 13. 11. 2015, keď mohlo dôjsť k porušeniu § 34 ods. 1 ZVR (zreteľné oddelenie reklamy, rozoznateľnosť a nezameniteľnosť reklamy od iných programov) v súvislosti s vysielaním programu Šport, § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s vysielaním programu Avengers:Pomstitelia, § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s vysielaním v čase od 20:00 do 21:59 hod a § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním upútavky na program Lov na zabijaka;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť a názorová pluralita informácií v rámci vysielanej programovej služby), ku ktorému došlo dňa 11. 11. 2015 odvysielaním programu Večera s Havranom (téma: Dotácie BBSK v oblasti kultúry);
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť a názorová pluralita informácií v rámci vysielanej programovej služby), ku ktorému došlo dňa 21. 10. 2015 odvysielaním príspevku Striedavá starostlivosť v programe Reflex;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa 8. 11. 2015 o 19:20 hod. odvysielaním programu Šťavnatý vŕšok, časť Jastrabie mláďa, dňa 13. 11. 2015 o 19:16 hod. odvysielaním programu Šťavnatý vŕšok, časť Oči Nátržníka a dňa 15. 11. 2015 o 19:13 hod. odvysielaním program Šťavnatý vŕšok, časť Zrada, ktoré neoznačil žiadnym piktogramom JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa 28. 10. 2015 o 13:47 hod odvysielaním programu Farma, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou), ku ktorému došlo dňa 27. 11. 2015 tým, že program Prepadnutie v Pacifiku v trvaní cca 142 minút a 6 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením reklamy päťkrát;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) ZVR (vysielať audiovizuálne diela len v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam) v súvislosti s vysielaním programu Policajná akadémia: Moskovská misia dňa 27. 10. 2015 na programovej službe TV MARKÍZA a vo veci možného § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu)
  v súvislosti s vysielaním upútavky na program Bad Boys dňa 27. 10. 2015 v čase o 20:43, 21:07 a 21:37 hod na programovej službe DAJTO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorému došlo dňa 27. a 29. 10. 2015 vysielaním programov Akčná výhra;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi PHONOTEX, spol. s r.o. (programová služba TV8) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy
  a telenákupu), ku ktorému došlo dňa 24. 10. 2015 vysielaním programu iQvíz;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 27. 11. 2015 v čase od 21:55 do 23:59 hod. a zo dňa 28. 11. 2015 v čase od 00:00 hod. do 02:05 hod.
 • uznala za neopodstatnené 7 sťažností resp. ich častí, medzi nimi aj
 • sťažnosti na vysielanie programov Farma (TV MARKÍZA, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.) dňa 28. 10. 2015, Moja mama varí lepšie ako tvoja (JOJ, MAC TV, s.r.o.) dňa 30. 10. 2015 a Horná Dolná (TV MARKÍZA, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.) dňa 1. 11. 2015, v ktorých bolo použité slovo „Boha“ vo význame nadávky.
Čítať viac...
Nahor