Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Novinky

Sťažovateľovi prekážala reklama na Denník N v Slovenskom rozhlase. Rada porušenie odmietla

Z dôvodu ekonomických dopadov spôsobených súčasnou situáciou na elektronické médiá Rada pre vysielanie a retransmisiu aj na aktuálnom zasadnutí v súlade so svojím Vyhlásením zo dňa 25. 3. 2021 ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni.  

Udelila dve licencie, neuložila žiadnu sankciu, začala tri správne konania, jedno správne konanie zastavila, v troch prípadoch posúdila sťažnosť ako neopodstatnenú alebo sčasti neopodstatnenú, v troch ako nepreskúmateľnú, zvyšok programu tvorila ďalšia licenčná agenda. Rada:

  • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Tv ZYPS spoločnosti PRINCIP NET s.r.o., Košice (rozhodovaniu predchádzalo ústne vypočutie účastníka konania, na ktoré bol Radou predvolaný po odročení rozhodovania dňa 26. 1. 2022); 
  • udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby ATV spoločnosti SEWARE multimedia, v.o.s., Žiar nad Hronom; 
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (program. služba JOJ ŠPORT) v súvislosti s vysielaním dňa 28. 11. 2021, a to vo veci možného porušenia § 35 ods. 2 ZVR (reklamné šoty zaradené iba medzi jednotlivými časťami alebo počas prestávok športového podujatia) a § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení reklamou) v spojitosti s vysielaním programov Naživo prenos z lyžovania 1. kolo a 2. kolo, vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 ZVR (označovanie sponzora programu na začiatku aj konci programu) v spojitosti s vysielaním programu Naživo prenos tenisového zápasu Chorvátsko – Maďarsko a Záznam z lyžovania 1. kolo a vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 ZVR (informovanie o umiestňovaní produktov do programu) v spojitosti s vysielaním uvedených programov, programov Naživo prenos tenisového zápasu Španielsko – Rusko 1. zápas a 2. zápas a programov Štúdio Šport   
  • začala správne konanie voči vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. (program. služba Rádio Frontinus) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania zo dňa 6. 12. 2021 v čase od 10:00 do 15:00 hod. a zo dňa 8. 12. 2021 v čase od 10:00 do 15:00 hod. Z dôvodu nedodania záznamov vysielania Rada vyhodnotila sťažnosť smerujúcu voči uvedenému vysielaniu za nepreskúmateľnú. Rada sa zároveň uzniesla, že v blízkom časovom horizonte zrealizuje monitoring vysielania vybraných spravodajských a publicistických relácií Rádia Frontinus; 
  • začala správne konanie voči spoločnosti M Software, s. r. o. vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 ZVR v súvislosti s možným poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie tv-archiv.sk  bez oznámenia o jej poskytovaní Rade; zároveň uznala za neopodstatnenú sťažnosť na videozáznamom umiestnený na stránke https://www.tv-archiv.sk/krimi/705-05-07-2021 a vyhodnotila ako nepreskúmateľnú sťažnosť na vysielanie programu Krimi zo dňa 5. 7. 2021 (vysielateľ MAC TV, s.r.o., program. služba JOJ) vzhľadom na uplynutie zákonnej 45-dňovej lehoty na uchovávanie záznamov vysielania; 
  • uznala za neopodstatnené sťažnosti na vysielanie:
  • reklamného šotu na Denník N v Rádiu Slovensko (vysielateľ RTVS), čo sťažovateľ považoval za nevhodné vzhľadom na to, že ide o konkurenčné médium,    
  • informácií týkajúcich sa zadržania R. Fica v programoch Správy RTVS dňa 17. 12. 2021 a O 5 minút 12 dňa 19. 12. 2021 (vysielateľ RTVS, program. služba Jednotka), pri ktorých vysielaní sťažovateľ namietal, že R. Fico bol predvedený, nie zadržaný.  

TS RVR

Čítať viac...
Nahor