Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Tlačová správa

Športová stanica 213 definitívne skončila, prišla o licenciu

Na zasadnutí dňa 4.4.2018 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • odňala licenciu na vysielanie televíznej programovej služby 213 vysielateľovi Elements Channel, s. r. o. z dôvodu, že uskutočnil prevod podielu na základnom imaní a na hlasovacích právach v čase do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Rady o udelení licencie na digitálne vysielanie bez predchádzajúceho súhlasu Rady s takým prevodom;
 • odňala licenciu na vysielanie televíznej programovej služby UPC EXPRES vysielateľovi UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. dôvodu, že uskutočnil prevod podielu na základnom imaní a na hlasovacích právach v rozsahu prevyšujúcom 55 % celkovej hodnoty základného imania
  a hlasovacích práv bez predchádzajúceho súhlasu Rady s takým prevodom;
 • odňala frekvenciu 93,9 MHz Michalovce vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska
  z dôvodu, že o to vysielateľ Radu písomne požiadal;
 • uložila sankciu – 5 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) v súvislosti s vysielaním upútavky na program Drsniačky dňa 18. 11. 2017 o cca 16:18 hod;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi C.S.M. group s. r. o. (programová služba RÁDIO AKTUAL) za porušenie § 16 ods. 2 písm. c) ZVR, ku ktorému došlo tým, že v dňoch 17., 18., 20., 24., 25., 26. a 27. 10. 2017 odvysielal program Talkshow Zuzany Martinákovej, v ktorom došlo k nesplneniu požiadavky vyhradiť vysielací čas pre kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja tak, aby určením času vysielania nebol žiadny z kandidátov znevýhodnený;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi D.EXPRES, k.s. (programová služba EXPRES) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním programu Braňo Závodský naživo dňa
  1. 2018;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ, JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním programu Smrtonosná pasca: Opäť v akcii dňa 5. 1. 2018 o cca 20:32 hod. a dňa 7. 1. 2018 o cca 14:30 hod., ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – časové zaradenie) v súvislosti s tým, že dňa 28. 1. 2018 o cca 11:40 hod. odvysielal pred programom Zúbková víla označeným ako nevhodný pre maloletých divákov do 7 rokov oznam o vlastnom programe Život je boj, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 ZVR (upútavka na program nesmie obsahovať výňatky z diel, ktoré znázorňujú scény násilia) v súvislosti s vysielaním upútavky na program Život je boj dňa 28. 1. 2018 o cca 14:36 hod.;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR počet povolených prerušení programu reklamou)
  a § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s vysielaním programu Život je boj dňa 30. 1. 2018,
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WAU) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n) ZVR (technické požiadavky na zvukovú zložku programovej služby) v súvislosti s vysielaním reklamného bloku dňa 18. 1. 2018 v čase od cca 20:43 do 20:52 hod.;
 • uznala za neopodstatnené 11 sťažností resp. ich častí.
Čítať viac...
Nahor