Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Pokuty tento raz najmä pre Markízu

Na zasadnutí dňa 10. 2. 2015 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • uložila sankciu – pokutu 12 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo odvysielaním programu Myšlienky vraha o cca 16:00 hod, ktorý označil ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, pričom v dňoch 9. 7. a 12. 8. 2014 obsahoval detailné a naturalistické zobrazenia násilných aktov, preto mal byť označený ako nevhodný a neprípustný pre maloletých divákov do 15 rokov, a v dňoch 17. 7. a 5. 8. 2014 obsahoval zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti, preto mal byť označený ako nevhodný a neprípustný pre maloletých divákov do 18 rokov;
 • uložila sankciu – pokutu 6 000 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV DOMA) za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu) a § 32 ods. 4 písm. b) ZVR (povinnosť zabezpečiť, aby reklama a telenákup nepoškodzovali záujmy spotrebiteľov a nezneužívali ich dôveru) v súvislosti s tým, že dňa 18. 7. 2014 odvysielal komunikát Veštiareň, ktorý obsahoval neúplné a nepresné informácie o charaktere ponúkanej služby a jej účinkoch;
 • uložila sankciu – 500 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba WAU) za porušenie § 16 ods. 3 písm. e) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 29. 6. 2014 odvysielal program Ty schudni a ty priber! s českým dabingom, čím porušil zákon o štátnom jazyku, podľa ktorého môžu byť s českým dabingom odvysielané len programy nadabované a na území SR po prvý raz odvysielané pred 31. 12. 2007;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 25 ods. 1 ZVR, ku ktorému došlo tým, že
  v mesiaci júl 2011 nevyhradil 10 percent celkového vysielania európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi (vrátené z NS SR);
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi City TV s.r.o. (programová služba TV BRATISLAVA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií a názorová pluralita v rámci vysielanej programovej služby), ku ktorému došlo dňa 1. 8. 2014 odvysielaním programu Beseda o piatej (téma zákazu konzumácie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách);
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť
  a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov
  a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Protesty v Košiciach dňa 11. 11. 2014 v programe Televízne noviny;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že dňa 12. 12. 2014 o cca 15:06 hod odvysielal program Kurz sebaovládania, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že dňa 23. 112. 2014 o cca 20:27 hod odvysielal program Rallye smrti, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s tým, že dňa 29. 11. 2014 prerušil program Noc v múzeu 2 päťkrát a dňa 12. 12. 2014 časový úsek od cca 22:31 do 23:01 hod v rámci vysielania programu Vykúpenie z väznice Shawshank dvakrát a vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s tým, že dňa 29. 11. 2014 v čase 16:00 – 17:00, 17:00 – 18:00 22:00 – 23:00 a 23:00 – 00:00 hod mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) a b) ZVR (povinnosti pri vysielaní reklamy na lieky), ku ktorému došlo v dňoch 29. 11. a 12. 12. 2014 odvysielaním reklamných šotov na lieky Mucosolvan a Mugotussol;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba DAJTO) vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy
  a telenákupu) v súvislosti s vysielaním komunikátu Sexy výhra dňa 29. 11. 2014;
 • uznala za neopodstatnené 17 sťažností resp. ich častí; okrem iných aj
 • sťažnosť na výroky Martina Šútovca odvysielané v relácii Večera s Havranom dňa
  11. 2014 (programová služba Dvojka, vysielateľ RTVS),
 • sťažnosť na odvysielanie spravodajského príspevku V autobuse napadol ženu v programe Veľké noviny dňa 21. 11. 2014 v českom jazyku (programová služba JOJ, vysielateľ
  MAC TV, s.r.o.),
 • sťažnosť na vysielanie sponzorského odkazu Clavin Platinum v dňoch 19., 21. a 24. 11. 2014 (programová služba TV MARKÍZA, vysielateľ MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.),
 • sťažnosť na odvysielanie komentára o konflikte na Ukrajine v programe Dobrý deň, Slovensko dňa 18. 11. 2014 (programová služba Rádio Slovensko, vysielateľ RTVS)
 • a sťažnosť na rozhovor o situácii na Ukrajine v programe Popoludnie na Slovensku dňa
  11. 2014 (programová služba Rádio Slovensko, vysielateľ RTVS).
Čítať viac...
Nahor