Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Joj s vysokou pokutou za reklamu

Na zasadnutí dňa 22.11.2017 Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • uložila sankciu – 10 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou), ku ktorému došlo tým, že dňa 18. 6. 2017 odvysielal Labyrint: Útek v trvaní cca 146 minút a 18 sekúnd (vrátane reklamných prerušení), ktorý päťkrát prerušil zaradením reklamy;
 • uložila sa sankciuupozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA, DAJTO) za porušenie § 16 ods. 2 písm. b) ZVR (vysielanie audiovizuálnych diel v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam) v súvislosti s vysielaním programu Špecialista dňa 13. 3. 2017 a programu Tango a Cash dňa 2. 5. 2017 a sankciupokutu 500 eur za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania uvedených programov;
 • uložila sa sankciuupozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) za porušenie § 16 ods. 2 písm. b) ZVR (vysielanie audiovizuálnych diel v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam) v súvislosti s vysielaním programu Nebezpečné známosti v dňoch 2. a 3. 4. 2017;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi INICIATÍVA s.r.o. (programová služba Rádio Roma) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 99,4 MHz Banská Bystrica na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o. (programová služba RADIO ONE ROCK) vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 88,9 MHz Liptovský Mikuláš na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. (programová služba Rádio Frontinus) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) ZVR v súvislosti s tým, že nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiac júl 2017;  
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RÁDIO KISS s.r.o. (programová služba Rádio KISS) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) ZVR v súvislosti s tým, že nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiace júl, august a september 2017;  
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MÉDIA MODRA, s.r.o. (programová služba Rádio Modra) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) ZVR v súvislosti s tým, že nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiace júl, august a september 2017;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi SITY MEDIA s.r.o. (programová služba Rádio SiTy) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) ZVR v súvislosti s tým, že nedoručil Rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiac júl 2017;
 • uznala za neopodstatnené 6 sťažností resp. ich častí, medzi nimi aj:
  • sťažnosť na vysielanie programu Zlaté časy dňa 21. 9. 2017, ktorá bola podľa sťažovateľa nevhodná pre detského diváka, pretože v nej bola zobrazená nahota (RTVS, Jednotka) ,
  • sťažnosť na vysielane programu Take Me Out dňa 5. 9. 2017, ktorý je podľa sťažovateľa vulgárny a nevkusný a mal by byť do vysielania zaradený po 23. hodine (MAC TV, s.r.o., JOJ);
  • sťažnosť na vysielanie programu Take Me Out, ktorého názov podľa sťažovateľa nie je v súlade so zákonom o štátnom jazyku.
Čítať viac...
Nahor