Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Televízia

Joj dostala pokutu za nesplnenie trestu, ktorý však súd nepotvrdil. Televízia hovorí aj o obmedzovaní slobody prejavu

Rada pokutovala Joj sumou 10-tisíc eur za neodvysielanie oznamu o porušení zákona, televízia však voči tomuto rozhodnutiu podala správnu žalobu. Súd dodnes nerozhodol.

Rada pre vysielanie a retransmisiu pokutovala Joj odvysielaním oznamu o porušení zákona 8. apríla 2014. Dôvodom bolo porušenie zákona vo Veľkých Novinách z dňa 8. 10. 2013, keď v príspevku Dlhá cesta pošty „neboli sprostredkované relevantné informácie týkajúce sa procesu vyhotovovania a doručovania súdnych rozhodnutí a nebolo v relevantnej miere sprostredkované stanovisko dotknutej osoby – hovorkyne košických súdov,“ napísala Rada. Joj mala oznam odvysielať v dňoch 29. 5. 2014, 30. 5. 2014 a 31. 5. 2014, nestalo sa však tak. Televízia tak dostala sankciu 10 000 eur.

Rada udelila TV JOJ pokutu za nesplnenie trestu, ktorý však súd stále nepotvrdil. Vyplýva to z vyjadrenia televízie, ktorá komentovala novú sankciu. Nepovažujeme v právnom štáte za štandardné, aby správny orgán udeľoval sankcie za nevykonanie rozhodnutia, proti ktorému bola riadne podaná žaloba, a ktoré môže byť v súdnom prieskume zrušené,“ hovorí televízia.

Joj v predmetnej reportáži nevidí problém. Výčitku Rady považuje za obmedzovanie slobodného prejavu. „Povinnosť odvysielať určitý obsah špecifikovaný Radou je výrazným zásahom do slobody prejavu, ktorý by mohol byť odôvodnený len vo výnimočných prípadoch, keď by to bolo v demokratickej spoločnosti nevyhnutné pre ochranu zákonom chránených záujmov. Snaha Rady trestať slobodnú a odôvodnenú kritiku fungovania orgánov verejnej moci tak, ako tomu bolo v predmetnom príspevku, podľa nášho názoru neznesie ústavnoprávne a ľudsko-právne kritériá,“ dodáva Joj.

O stanovisko sme požiadali aj Radu pre vysielanie a retransmisiu.

Celé stanovisko TV JOJ k sankcii
Voči rozhodnutiu o porušení zákona sme podávali správnu žalobu a tá je v súčasnosti na Krajskom súde v Bratislave.

Rozhodnutie o uložení sankcie nám zatiaľ nebolo zo strany Rady doručené a k prípadnému odvolaniu proti nemu musíme počkať na jeho doručenie.

Nepovažujeme v právnom štáte za štandardné, aby správny orgán udeľoval sankcie za nevykonanie rozhodnutia, proti ktorému bola riadne podaná žaloba, a ktoré môže byť v súdnom prieskume zrušené.

Povinnosť odvysielať určitý obsah špecifikovaný Radou je výrazným zásahom do slobody prejavu, ktorý by mohol byť odôvodnený len vo výnimočných prípadoch, keď by to bolo v demokratickej spoločnosti nevyhnutné pre ochranu zákonom chránených záujmov.

Snaha Rady trestať slobodnú a odôvodnenú kritiku fungovania orgánov verejnej moci tak, ako tomu bolo v predmetnom príspevku, podľa nášho názoru neznesie ústavnoprávne a ľudsko-právne kritériá.

Čítať viac...
Nahor