Exkluzívne informácie nielen zo sveta televízie

Téma mesiaca

Joj bude musieť odvysielať v správach oznam o porušení zákona

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 8. 4. 2014 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Na zasadnutí 8. 4. 2014 Rada pre vysielanie a retransmisiu

–      udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby TELEVÍZIA Z spoločnosti ZOE MEDIA, s.r.o.;

–      uložila sankciu – 5 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s tým, že dňa 19. 10. 2013 päťkrát prerušil zaradením reklamy program Narnia: Dobrodružstvá lode Ranný pútnik a porušenie § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom), ku ktorému došlo dňa 19. 10. 2013 v čase od 21:00 do 22:00 hod a od 22:00 do 23:00 hod odvysielaním reklamných blokov v celkovom časovom rozsahu dlhšom ako povolených 12 minút;

–      uložila sankciu – 5 000 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO), ku ktorému došlo dňa 27. 10. 2013 v čase cca o 20:30 hod tým, že odvysielal program Mechanik zabijak, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, napriek tomu, že obsahoval zobrazenie násilia na živých bytostiach, zobrazenie týraných osôb a vulgárne vyjadrovanie a za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou) v súvislosti s tým, že program Mechanik zabijak prerušil štyrikrát zaradením reklamy;

–      uložila sankciu – 3 319 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 18a písm. a) ZVR (zabezpečenie multimodálneho prístupu – vysielania pre sluchovo a zrakovo postihnutých) v súvislosti s vysielaním v mesiacoch máj a jún 2012 (vec vrátená z NS SR);

–      uložila sankciu – 2 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Kosti, epizódy Prípad X, zo dňa 4. 11. 2013;

–      uložila sankciu – 500 eur vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 29. 11. 2013 v čase od 05:55 do 08:35 hod;

–      uložila sankciu – odvysielanie oznamu o porušení zákona vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 8. 10. 2013 odvysielaním príspevku Dlhá cesta pošty v programe Veľké Noviny, v ktorom neboli sprostredkované relevantné informácie týkajúce sa procesu vyhotovovania a doručovania súdnych rozhodnutí a nebolo v relevantnej miere sprostredkované stanovisko dotknutej osoby – hovorkyne košických súdov;

–      uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť
a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov
a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo dňa 16. 10. 2013 odvysielaním príspevku Ohováranie Magála skončilo pred súdom v programe Krimi, v ktorom boli prezentované jednostranné a neúplné informácie bez sprostredkovania stanoviska dotknutej strany – S. Magála;

–      uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi INTERACTIV.ME, s. r. o. (programová služba RING TV) za porušenie § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestnosť a slušnosť reklamy a telenákupu), ku ktorému došlo dňa 10. 11. 2013 odvysielaním komunikátu Eurovýhra, ktorý obsahoval nejednoznačné, nepresné a nesprávne inštruovanie o spôsobe riešenia zadanej úlohy;

–      uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o., Nitra (programová služba RADIO ONE ROCK) za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR v súvislosti s tým, že v dňoch 19. až 24. 9. 2013 nevyužíval frekvenciu 90,8 MHz Žilina
a v dňoch 4. 11. 2013 a 4. 2. 2014 frekvenciu 102,1 MHz Považská Bystrica na účely, na ktoré mu boli pridelené;

–      začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť
a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov
a komentárov od informácií spravodajského charakteru), ku ktorému došlo odvysielaním príspevku Homosexualita v škole v programe Televízne noviny dňa 2. 2. 2014 a § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (jednoznačná a zrozumiteľná výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku vo vysielanej reklame na lieky) v súvislosti s odvysielaním reklamného šotu na liek IBALGIN FAST dňa 2. 2. 2014 o cca 19:43 hod;

–      začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s tým, že dňa 21. 1. 2014 odvysielal v rámci programu Veľké Noviny príspevok Náhly záchvat za volantom, ktorý svojím obsahom a spôsobom spravovania mohol zasiahnuť do súkromia osoby –  vodiča havarovaného vozidla;

–      začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s tým, že dňa 18. 1. 2014 o cca 13:08 hod odvysielal program Zakázaný tanecoznačený ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov;

–      začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 ZVR (vysielací čas vyhradený reklamným šotom) v súvislosti s tým, že dňa 21. 2. 2014 v čase od 21:00 do 22:00 hod mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako povolených 12 minút;

–      začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Dvojka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR (používanie štátneho jazyka) v súvislosti s tým, že dňa 5. 2. 2014 odvysielal program Večerníček, v rámci ktorého bol odvysielaný seriál Hurvínkův rok s českým dabingom, čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti vysielať program určený maloletým do 12 rokov s dabingom v štátnom jazyku.

Zdroj: oficiálna správy RVR

Čítať viac...
Nahor